Algemene voorwaarden

YESS Huidtherapie hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidtherapeut’ verstaan mw. D.C. Hillen. De praktijk is gevestigd in gezondheidscentrum Den Papendiek, Buitenschans 54B te Groenlo. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH. Tevens is zij ingeschreven bij het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en de huidtherapeut.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt
1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de patiënt behelst de opdracht van de patiënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming
3.1 De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
3.2 De huidtherapeut kan van de patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
3.4 Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling.
3.5 In het geval de patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie
4.1 De patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering
5.1 Tarieven gelden, behoudens een uitdrukkelijk schriftelijke mededeling, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
5.2 De patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren. Indien bezoeken daar echter worden afgewezen blijft de patiënt verantwoordelijk voor de betaling.
5.3 Het intakegesprek is gratis.
5.4 Indien er aansluitend aan het intakegesprek een behandeling plaatsvind dan wordt de daadwerkelijke behandeling in rekening gebracht.
5.5 Tarieven per behandeling en schriftelijk overeengekomen gelden voor de duur van 3 jaar.
5.6 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur, behandeling of het te behandelen gebied wordt gewijzigd.

6. Betaling
6.1 De patiënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze contant, per bank of per pinbetaling te voldoen. De patiënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeuten zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4 In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.
6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering
7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
7.2 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, per WhatsApp en e-mail worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de patiënt gebeld wordt of het (voicemail)bericht of e-mail binnenkomt.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien zich bij de behandeling een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
8.2 De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.
8.3 De huidtherapeut is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledig en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de patiënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling,
8.4 De huidtherapeut kan bij de behandelingen niet altijd voorspellen hoeveel behandelingen er nodig zijn voordat patiënt tevreden is. Er zal altijd een gemiddelde aantal behandelingen worden aangegeven.

9. Klachten
9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt.
9.3 Indien er een gebeurtenis zich voordoet waarbij de patiënt een klacht heeft zal de huidtherapeut zich maximaal inzetten om een eventueel probleem te verhelpen. De patiënt dient de huidtherapeut ook de mogelijkheid te geven dit te doen en niet zonder bericht de (na)behandeling eenzijdig stop te zetten.

10. Nietigheid
10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op de tussen de huidtherapeut en de patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijzigingen
12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk ter kennis van de patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.