Privacyverklaring

YESS huidtherapie, gevestigd te Buitenschans 54B 7141EL te Groenlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
YESS Huidtherapie
Buitenschans 54B
7141EL Groenlo
+31683669300
info@yesshuidtherapie.nl
http://www.yesshuidtherapie.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

YESS Huidtherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

YESS Huidtherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yesshuidtherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

YESS Huidtherapie verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Wegens identificatieplicht wanneer u fysieke cosmetische zorg wilt ontvangen bij YESS Huidtherapie. Deze identificatieplicht is ingevoerd om misbruik van zorgpassen te voorkomen. Het is belangrijk om te kunnen bewijzen dat u ook daadwerkelijk degene bent die bij het BSN hoort. Hierdoor vragen wij u naar een identificatiebewijs tijdens een intakegesprek.
 • Afhandeling van betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • YESS Huidtherapie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • YESS Huidtherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

YESS Huidtherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YESS Huidtherapie) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YESS Huidtherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Medische behandelgegevens: 15 jaar (artikel 7:454 lid 3 BW)
 • Facturen en financiële administratie: 7 jaar (artikel 52 AWR)

6. Delen van persoonsgegevens met derden

YESS Huidtherapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yesshuidtherapie.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 • YESS Huidtherapie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. YESS Huidtherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YESS Huidtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yesshuidtherapie.nl

9. Hyperlinks

De website van YESS Huidtherapie kan links naar andere websites bevatten (hyperlinks). Ook zijn er social media knoppen aanwezig voor Facebook en Instagram op de website. YESS Huidtherapie is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites van derden. Deze privacyverklaring is dan ook niet geldig op websites van derden.

10.Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring van YESS Huidtherapie kan wijzigen mits nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding voor geven. De privacyverklaring is voor het laatst herzien in augustus 2021.